தங்களது ஜெபவிண்ணப்பங்களை அனுப்பவும்


Name
Prayer request
Name : Hedwige Suresh Francis
Posted On : Thu, Oct 13th, 2016
Posted at : 14:00:32 PM
Place : 7/228, Bharathiyar Street, Eniam.Puthenthurai(P.O), K K Dist, Tamilnadu. Pin: 629193
Request : Praise the Lord, I wish you my dear Lovely Rev. Fr. John Joseph and all Sisters and Brothers by the Name of Jesus our Lord and Savior. First thing I’ve to say thanks to God infinite time for the countless blessing and Grace up on us. Here I have a humble request to Presence of our Lord and Father Christ Jesus, My wife going to participate the second attempt IELTS Examination this month 22 at Cochin, she had so nervous on speaking session at last time. We are looking for the Grace of God Almighty and his Greatest Power though all session this time by our humble prayers to make her successful testimony to the CPM church. Lovingly, F.Suresh Riyadh(KSA)

Reply : ALLAH is our only god
குறிப்பு
New User Registration Add Entry
இணயத்தில் இணயவும்: இலவசமாக இணய:- நமது இணயதளத்தில் இணைந்த நபராயின்
"New User Registration பொத்தாணை" அழுத்தி தங்களது பெயர், முகவரி, மின்னஞ்சல், தொலைபேசி எண் இவற்றை பூர்த்தி செய்து இணைப்பாளராகி தங்களது கருத்துக்கள், ஜெப விண்ணப்பம், சாட்சிகளை தெரியப்படுத்துங்கள். ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக..... "Add Entry" பொத்தாணை அழுத்தி "UserName, Password" பதிவு செய்து தங்களது கருத்துக்கள், ஜெப விண்ணப்பம், சாட்சிகளை தெரியப்படுத்துங்கள்.