#


இயேசு இரண்டாம் முறை கீழே விழுகிறார்

"திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி, உமக்கு நன்றியறிந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம்"

"அதேனென்றால் உம்முடைய பரிசுத்த பாரமான திருச்சிலுவையைக் கொண்டு, உலகத்தை மீட்டு இரட்சித்தீர்"

தியானம் :

இயேசு மீண்டும் கீழே விழுகிறார். சிலுவையின் பாரம் அவரை அதிகமாக அழுத்தியது. மரச்சிலுவையின் பாரத்தைவிட, மனச்சிலுவையின் பாரம் அவருக்கு மிகுந்த களைப்பை உண்டாக்கியது. கசையடிகளால் உடலில் களைப்பு, ஆனால் செல்லும் வழியில் கிடைத்த வசைமொழிகளால் மனதில் களைப்பு, நிந்தை அவமானம் என்று, அனைத்து உபாதைகளும், அவர் சிலுவையின் அழுத்தத்தை அதிகரித்தது. இந்த மண்ணுலகை உண்டாக்கிய பரிசுத்தர் மண்ணோடு மண்ணாகப் புரள்கின்றார்.

சிந்தனை:

இயேசுவே! என்னுடைய பொறாமை, கவனக்குறைவு, சுயம், போன்றவை என் வாழ்க்கையில் உண்டாக்கிய விபரீதங்கள் பல.

பிறருடைய வாழ்க்கையில் இனி எழும்ப முடியாத அளவுக்கு அவர்களுடைய பெயரைக் கெடுத்திருக்கிறேன்.

ஒரு வேடிக்கையாக நான் பேசிய சில காரியங்கள், எத்தனையோ பேருடைய உள்ளங்களில் காயத்தை உண்டாக்கி,

அவர்களது வாழ்க்கையை பெரும் துன்பத்திற்கு தள்ளியிருக்கிறது.

பொறாமையினாலே, பிறர் பெயரைக் கெடுத்து, அவர்கள் இனி உலகை பார்க்க முடியாத அளவுக்கு, நான் உபத்திரவப்படுத்தியிருக்கிறேன்.

இதெல்லாம், எவ்வளவு பெரிய பாவம் என்று நான் உணராமலேயே இருந்தேன்.

இயேசுவே, பிறருக்கு துன்பம் கொடுப்பதில் அனேகமுறை நான் சந்தோஷப்பட்டிருக்கிறேன்.

பிறர் வேதனையடைவதை கண்டு பலமுறை ஆனந்தமடைந்திருக்கிறேன்.

என்னை பிடிக்காதவர்கள், எனக்கு இஷ்டமில்லாதவர்களுக்கு துன்பம் வரும்போது, நான் அதைக் கண்டு மகிழ்ந்திருக்கிறேன்.

இந்த பாவங்கள், எனக்கும் என் ஆண்டவருக்குமிடையே பெரும் தடைச்சுவராக நிற்கிறது என்பதை இப்போது உணர்கிறேன்.

நீ பாவம் செய்தாயோ, மீண்டும் பாவம் செய்யாதே.

பாம்பை கண்டு ஓடுவது போல, பாவத்தை கண்டு ஓடு,

இந்த பரிசுத்த வார்த்தைகளை நான் பலமுறை கேட்டேன்.

ஆனாலும், பாவத்தின் மட்டில் நான் விழிப்பாகவும், ஜாக்கிரதையாகவும், எச்சரிக்கையாகவும் இல்லை.

இதனால் என் பாவ வழி இன்றும் அழுத்தமாய் துலங்யுள்ளது.

ஓன்றை நான் பலமுறை செய்வதில்லை என்று தீர்மானித்தும், நான் மீண்டும், அதே பாவத்தில் விழுவதால், அந்த பாவத்தில் நான் பழகிப் போகிறேன் என்பதை, இந்த நேரத்தில் நினைவு கூர்கிறேன்.

செய்த பாவத்தை மீண்டும் செய்யாமல் இருக்கும் போது, இயேசுவே! என்னில் பாவத்தின் பெலன் குறைந்து போகிறது என்பதை, இப்போது நான் உணர்கிறேன். என்னை மன்னியும்!

இயேசுவே! என் பெலவீனத்தில் எனக்கு துணையாய் வாரும்.

எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி, எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் (2)

மரித்த விசுவாசிகளின் ஆத்துமாக்கள் சர்வேசுரனுடைய இரக்கத்தால் நித்திய சமாதானத்தில் இளைப்பாறக் கடவது - ஆமென் இயேசு