#


இயேசுவுக்கு சீமோன் உதவி செய்கிறார்

"திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி, உமக்கு நன்றியறிந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம்"

"அதேனென்றால் உம்முடைய பரிசுத்த பாரமான திருச்சிலுவையைக் கொண்டு, உலகத்தை மீட்டு இரட்சித்தீர்"

தியானம் :

பிலாத்துவின் தீர்ப்புப்படி, இயேசு கொல்கத்தாவில், சிலுவையில் அறைந்து கொல்லப்பட வேண்டும். அவர் மிகுந்த களைப்போடு காணப்பட்டார். வழியில் ஒரு வேளை சாகக்கூடும். இது காவலருக்கு பிரச்சனையை உண்டாக்கும். எனவே, சிரேனே ஊரானாகிய சீமோன் என்பவனை, காவலர்கள் கட்டாயப்படுத்தினர். சீமோன், கட்டாயத்தினால் இயேசுவின் சிலுவையை சுமந்தாலும், இயேசுவுக்கு அது மிகப்பெரும் இளைப்பாற்றியாகவே இருந்தது. இயேசுவின் பாடுகளில் பங்கு பெற்ற சீமோன், என்றும் நினைவுகூரப்படுகிறார்.

சிந்தனை:

இயேசுவே, என்னிடம் நிறைய சுயநலம் உண்டு. என்னுடைய சுயநலம் எவ்வளவுக்கு என்னை ஆட்டிப்படைக்கிறதென்றால்,

பிறர் நலத்தைப் பற்றி எனக்கு நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை.

என் சொந்த வீட்டில், என் கூட இருப்பவர்கள், என்னை சுற்றிலும் இருக்கிற எத்தனையோ பேர்,

தங்கள் குடும்ப கடமைகளிலும், சரீர பிரயாசங்களிலும், தங்கள் அன்றாடப் பாடுகளை தூக்கி சுமக்க முடியாமல்,

தள்ளாடுவதை நான் பார்த்தும் என்னால் உணர முடிவதில்லை. என் சுயத்தால் என் பார்வை மங்கிப் போய் இருக்கிறது.

அப்படியே பிறர் துன்புறுவதை நான் பார்த்தால் கூட, உனக்கு வந்ததற்கு எனக்கு என்ன என்ற தோரணையில் அசட்டையாக இருந்திருக்கிறேன்.

பார்த்தும் பாராமுகமாய் இருந்தேன்.

நான் வேலை செய்கிற இடங்கள், நான் பயணம் செய்கிற பாதையில், பாரத்தால், மனசுமையால், கஷ்டங்களால், தளர்ந்து தள்ளாடுபவர்களைப் பார்த்து,

ஒரு ஆறுதல் வார்த்தை கூட சொல்ல எனக்கு மனமில்லாமல் போயிற்று.

இயேசுவே! ஒரு ஆறுதலின் வார்த்தை, ஒரு பாசம் நிறைந்த பார்வை, ஒரு சின்ன உதவி,

ஒரு வேளை என்னை சுற்றி சிலுவை சுமப்போருடைய பாரத்தை கொஞ்சம் தணித்திருக்காதோ!

என் சுயநலத்தால், நான் பாவம் செய்தேன்.

இந்த சீரேனே சீமோனை எனக்கு பாடமாக சொல்லித் தருகிறீரே!

அப்பா! நானும் ஒரு சீமோனாகி, ஒரு நல்ல சமாரியனாகி, இயேசுவே, என்னை சுற்றி; உள்ளவர்களின் சுமைகளை தாங்கும் ஒரு சுமைதாங்கி ஆவேன் என, இந்த நேரம் வாக்களிக்கிறேன்.

எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி, எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் (2)

மரித்த விசுவாசிகளின் ஆத்துமாக்கள் சர்வேசுரனுடைய இரக்கத்தால் நித்திய சமாதானத்தில் இளைப்பாறக் கடவது - ஆமென் இயேசு