#


இயேசுவின் மேல் சிலுவையை சுமத்துகிறார்கள்

"திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி, உமக்கு நன்றியறிந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம்"

"அதேனென்றால் உம்முடைய பரிசுத்த பாரமான திருச்சிலுவையைக் கொண்டு, உலகத்தை மீட்டு இரட்சித்தீர்"

தியானம் :

இயேசு தாமே சுமக்கும்படி, இயேசுவின் மேல் பார சிலுவையை சுமத்துகிறார்கள். மரத்தாலான அச்சிலுவையை அவரே சுமந்து சென்று, அதில் அவர் அறையப்பட்டு மடிய வேண்டும். மனித குலத்தின் அக்கிரமங்கள் எல்லாம் அவர் தோள்மேல் சுமத்தப்படுகின்றன.

சிந்தனை:

பாவம் போக்கும் இயேசுவே!

இயேசுவே, என் பணிகளிலும், குடும்பக் கடமைகளை நான் செய்யும் போதும், அநேகர் மேல், அவர்கள் சுமக்க முடியாத பாரங்களை நான் சுமத்தி விடுகிறேன்.

என் பிள்ளைகள் என் பெற்றோர், என் சொந்த பெந்தங்களால், தாங்க முடியாத, தூக்கி சுமக்க முடியாத சுமைகளை, நான் அவர்கள் மேல் வைத்து, பாவம் செய்தேன்.

எனக்கும், என் குடும்பத்துக்கும், ஆசீர் கிடைக்க இந்த பாவங்கள் தடையாக இருப்பதை நான் உணர்கிறேன்.

சாபம் நீக்கும் இயேசுவே !

இயேசுவே, என் சொந்த வாழ்வில் கூட, என் வயதிற்கோ, என் அனுபவத்திற்கோ, மேலான பாரங்களை நான் இப்போது சுமக்கிறேன்.

குடும்ப பொறுப்புக்கள் என்னால் தூக்கி சுமக்க முடியவில்லை.

பண கஷ்டங்கள், மன கஷ்டங்கள் நான் அனுபவிக்காத பெரும்துயரங்களாக என்னை அழுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. எனக்கு ஓர் விடுதலை தாருமைய்யா.

எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி, எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் (2)

மரித்த விசுவாசிகளின் ஆத்துமாக்கள் சர்வேசுரனுடைய இரக்கத்தால் நித்திய சமாதானத்தில் இளைப்பாறக் கடவது - ஆமென் இயேசு