#


இயேசுவை இறக்கி, தாயார் மடியில் வைக்கிறார்கள்

"திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி, உமக்கு நன்றியறிந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம்"

"அதேனென்றால் உம்முடைய பரிசுத்த பாரமான திருச்சிலுவையைக் கொண்டு, உலகத்தை மீட்டு இரட்சித்தீர்"

தியானம் :

அரிமத்தியா ஊர் சூசை நல்லவர், நீதிமான், யூதரின் திட்டத்திற்கும் செயலுக்கும் இணங்காதவர். கடவுளுடைய அரசை எதிர்பார்த்திருந்தார். தலைமைச் சங்க உறுப்பினர் இவர், அதிகாரிகளின் உத்தரவு பெற்று, இயேசுவை சிலுவையிலிருந்து இறக்கினார். இயேசுவின் நேசத்தாய் மரியாள், அங்கே இருந்தார். அவர் மடியில் இயேசுவை வைத்தார்கள் தாங்கொண்ணா துயரத்தில், மரியாள் இருந்தார். உன் இதயத்தையும் ஒரு வாள் ஊடுருவும், என்று முன்னறிவிக்கப்பட்டவர். வியாகுலத்தாயாக அமர்ந்திருந்தார்.

கணவனை இழந்த மரியாள், தன் ஒரே மகனின் அடைக்கலத்தில் இருந்தவர் . அந்த ஒரே மகனையே பிதாவுக்கு பலிப்பொருளாய் கையளித்தார். உலக மீட்புக்கான பிதாவின் திட்டத்தில், மரியாளுக்கும் உரிய பங்கு கிடைத்தது. ஆணிகள் பதிந்த பரிசுத்தக் கரங்கள், முள்முடி பாய்ந்த தேவமகனின் திருத்தலை, கொடிய ஈட்டி ஊடுருவிய தேவனின் திருவிலா, ஆணியால் குத்தித் திறக்கப்பட்ட, இறைமகனின் பொற்பாதங்கள், கண்கள் குளமாக, முத்தமாரி பொழிகின்றாள், அந்த வீரத்தாய். தன்னை முழுவதுமே, தேவ சித்தத்துக்குக் கையளித்த அந்தத்தாய், தனக்கு மீதியிருந்த ஒரு மகனையே, பிதாவின் பலி பீடத்துக்கு கையளிக்கிறார். உலக மீட்புக்கான உன்னத பலி ஒன்று நடந்து முடிந்தது.

சிந்தனை:

பாவம் போக்கும் இயேசுவே!

எல்லாரையும் சிலுவையில் அறைவதில், எப்போதும் நான் முந்தியிருக்கிறேன்.

பாவம் செய்வதற்கு விரைந்த என் கால்கள், பாவத்திலிருந்து திரும்ப விரையவில்லை.

பாவம் செய்ய, காலத்தையும் நேரத்தையும், திட்டமிட்டுத் தேடினேன். ஆனால், பாவத்திலிருந்து திரும்ப, காலம் குறிக்க பயப்படுகிறேன்.

என் பேச்சுக்களால், என் எண்ணங்களால், என் செயல்களால், பிறரை சிலுவையில் அறைவதிலேயே, நான் குறியாயிருக்கிறேன்.

இயேசுவே! என்னை மன்னியும் ஐயா! இந்த 13 –ம் தலத்தைக் கண்ட பின்பு, நான் என் வாழ்க்கையை தொடர விரும்பவில்லை.

என்னைப் பொறுத்து, ஏற்றுக்கொள்ளும் சுவாமி.

சாபம் நீக்கும் இயேசுவே !

என் துன்பத்தை யாரிடம் சொல்வேன், என் குடும்பத்தில் நெருக்கடிகளை, என் பெற்றோர் அறிந்தால் பொறுத்து கொள்ளமாட்டார்களே.

என் கணவனுக்குத் தெரியாமல், என் மனைவிக்கு தெரியாமல், என் துன்பத்தை என் பிள்ளைகளுக்கு அறிவிக்காமல் நான் தன்னந்தனியே தவிக்கிறேன்.

யாரிடத்திலும் சொல்ல முடியாத என் துயரத்தை, இந்த நேரம் என் இயேசுவே நீர் மாத்திரம் காண்கிறீர்.

பிறர் என்னை, இந்த சிலுவையிலிருந்து இறக்க முடியாது. மனித உதவியை தேடுவதும் ஏமாற்றம் தான்.

ஆனால், உம்மை இறக்கி விட, ஒரு அரிமத்தியா ஊர் யோசேப்பை நீர் தேர்ந்து கொண்டீரே.

அப்பா, நீர் எல்லாம் காண்கிறவர், என்னையும், என் சிலுவையிலிருந்து இறக்கி தேற்ற, இந்த 13-ம் தலத்தில் கை தாருமையா.

எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி, எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் (2)

மரித்த விசுவாசிகளின் ஆத்துமாக்கள் சர்வேசுரனுடைய இரக்கத்தால் நித்திய சமாதானத்தில் இளைப்பாறக் கடவது - ஆமென் இயேசு