#


இயேசு சிலுவையில் உயிர் விடுகிறார்

"திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி, உமக்கு நன்றியறிந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம்"

"அதேனென்றால் உம்முடைய பரிசுத்த பாரமான திருச்சிலுவையைக் கொண்டு, உலகத்தை மீட்டு இரட்சித்தீர்"

தியானம் :

இயேசுவை நிர்வாணமாக சிலுவையில் தொங்கவிட்டனர். உலகத்தின் அத்தனை அவமானங்களும் ஒன்று சேர்த்து அவர்மேல் சாய்ந்து தொங்கியது. இவர் தெய்வ மகன், மெசியா என்று கூறிப் புகழ்ந்த மக்களுக்கு முன், நிர்வாணக் கோலத்தில் சிலுவையில் தொங்கினார். உயிர் உடலைவிட்டுப் பிரிய, கடைசிப் போராட்டம் நடத்தியது. சிலுவையில் தொங்கி நிற்கும் ஒருவர், மூச்சை இழுத்து விடுவது தான் பிராண வேதனை. இந்த கொடுமையான மரணப்பாடு பலமணி நேரங்கள் நீடித்தன. அந்த மரணப் போராட்டத்திலும், தெய்வமகன் தன்பணியை சாந்தத்தோடு செய்து கொண்டிருந்தார்.

“அம்மா, இதோ உம் மகன்; யோவான், இதோ உன்தாய்,” யோவா 19:2.

“பிதாவே இவர்களை மன்னியும்.” லூக் - 23:43.

“இன்றே நீ என்னோடு பரகதியில் இருப்பாய்.” லூக் - 23:43.

“பிதாவே, ஏன் என்னைக் கை விட்டீர்,” மாற் - 15: 34.

“தாகமாயிருக்கிறது.” யோவா 19 : 28.

“எல்லாம் முடிந்தது,”; யோவா 19 : 28.

“பிதாவே உம் கையில் என் ஆவியை ஒப்படைக்கிறேன்.” லூக் - 23:46 என்று கூறி இயேசு உயிர் துறந்தார்.

சிந்தனை:

பாவம் போக்கும் இயேசுவே!

பாவத்தை பற்றிய அச்சமே இல்லாதது என் வாழ்வு. பாவம் எவ்வளவு கொடியது. அது என் தெய்வத்தை நேரடியாக தாக்குகின்ற சக்தியுடையது.

என் தெய்வத்துக்கும் எனக்கும் இடையே, உறவை அறுத்துப் போடும் சக்தி கொண்டது. இதை நான் உணராமலேயே வாழ்ந்தேன்.

என் பேச்சுக்களால், கடுமையானப் பாவங்களை கட்டிக் கொண்டன. என் எண்ணங்களால், கொடிய பாவங்களை கட்டிக் கொண்டேன். என் செயல்களால் அவ்வாறே ….

பரிசுத்தமான இதயத்தோடு தெய்வத்திடத்திலே வலம் வந்த என் கடந்த காலத்தை நினைக்கிறேன்.

இன்று பரிசுத்தம் இழந்து, புனிதம் இழந்து, ஆத்துமா செத்துப் போக, உம் காலடியில் வந்துநிற்கிறேன். உம் பாடுகளாலும், மரணத்தாலும் என்னை விடுவியும் இயேசுவே.

சாபம் நீக்கும் இயேசுவே !

என் குடும்பம் சில நாட்களாகவே, மரண பயத்தில் வாடுகிறது. எப்போது என்ன செய்தி வருமோ என்ற நடுக்கம்.

வெளிநாடுகளிலிருந்து கெட்ட செய்திகள் வருகின்றன. தொலைபேசி மணி அடிக்கும் போதே நெஞ்சம் துடிக்கிறது.

என்ன செய்தி எப்போது வருமோ என்று ஒவ்வொருவரையும் பயந்து கொண்டே பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது.

வியாதியின் கொடுமையால் இரவைக் கடத்தி செல்ல முடியாமல் பயத்தில் இருக்கிறேன்.

நாளைக்கு எப்படி கண் விழிப்பேன் என்று தெரியாத மரண பயம்.

இந்த பெரும் அந்தகார கட்டிலிருந்து எனக்கு விடுதலை தாரும் சுவாமி.

எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி, எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் (2)

மரித்த விசுவாசிகளின் ஆத்துமாக்கள் சர்வேசுரனுடைய இரக்கத்தால் நித்திய சமாதானத்தில் இளைப்பாறக் கடவது - ஆமென் இயேசு