#


இயேசுவின் ஆடைகள் உரியப்படுகின்றன

"திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி, உமக்கு நன்றியறிந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம்"

"அதேனென்றால் உம்முடைய பரிசுத்த பாரமான திருச்சிலுவையைக் கொண்டு, உலகத்தை மீட்டு இரட்சித்தீர்"

தியானம் :

ஆடையோடு யாரையும் சிலுவையில் அறைவது இல்லை. அவ்வாறே இயேசுவின் ஆடைகளை உரிந்தார்கள். இது அவமானத்தின் உச்சிக்கே அவரை அழைத்துச் சென்றது. இரத்தக் கறையால் உடலோடு ஒட்டியிருந்த ஆடை இது. உடலின் காயங்களோடு, ஆடைகள் ஒன்றித்திருந்தன. அதை நிஷ்டூரமாக இழுத்து உரித்ததால், இயேசுவின் காயங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டன.

சிந்தனை:

சிந்தனை:

ஆடை உடுத்துவது, அலங்காரத்திற்கு என்று நினைத்து அகந்தை கொண்ட என் கடந்த நாட்களை நான் நினைக்கிறேன்.

என் அங்கம் மறைக்க, எனக்கு அப்பா தந்த ஆடையை, நான் அலங்காரத்திற்கு பயன்படுத்தி அனேகரை பாவத்துக்கு உள்ளாக்கியிருக்கிறேன்.

அப்பா எனக்கு தந்த ஆடையை என் பரிசுத்தத்தில் நான் வளர பயன்படுத்துவதை விட்டு,

பாவ ஆசைகளுக்கு மக்களை இட்டு செல்லும் கவர்;ச்சிக்கு நான் ஆடைகளை பயன்படுத்தியிருக்கிறேன்.

ஆடையினால் நான் மாசுபடிந்து, அழுக்கடைந்தேன், என்னை மன்னித்து, என் பாவத்திலிருந்து என்னை விடுவியும் இயேசுவே.

சாபம் நீக்கும் இயேசுவே !

இன்று உடுதுணிக்கு மறுதுணி இல்லாத நிலையில், என் குடும்பத்தில் அனேகரை பார்க்கிறேன்.

என் சொந்த பெற்றோர் என் உடன் பிறப்புகள் கூட போதிய ஆடை இல்லாமல் வருந்துவதை உணர்கிறேன்.

நான் வாழும் சமுதாயத்தில் கூட, அனேகர் நல்ல ஆடை இன்றி தவிப்பதை பார்க்கிறேன்.

ஒரு பக்கம் அலங்கார ஆடை உடுத்தி, மக்கள் செல்வதையும், மறுபக்கம், ஒரு நல்ல ஆடை இல்லையே என்ற பெருமூச்சோடு மக்கள் தவிப்பதையும் காண்கிறேன்.

இயேசுவே என் ஏக்கத்தையும் என் உள்ளத்தின் கலக்கத்தையும் பாரும்.

அலங்கார ஆடை உடுத்தி, அங்கமெல்லாம் காட்டி செய்தப் பாவத்தால், இன்று என் உடலெல்லாம் நோய்நொடிகள்.

வியாதி இல்லாத உறுப்புக்களே என் உடலில் இல்லை.

மருந்தும், மருத்துவமும் பொய்த்துப் போக, தவியாய் தவிக்கிறேன் சுவாமி.

இன்று என்னை உம் பாதத்தில் தாழ்த்தி தருகிறேன் சுவாமி. எனக்கு விடுதலை தாரும் இயேசுவே.

எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி, எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் (2)

மரித்த விசுவாசிகளின் ஆத்துமாக்கள் சர்வேசுரனுடைய இரக்கத்தால் நித்திய சமாதானத்தில் இளைப்பாறக் கடவது - ஆமென் இயேசு