#


இயேசுவை சிலுவையில் அறைகிறார்கள்

"திவ்ய இயேசுவே உம்மை ஆராதித்து வணங்கி, உமக்கு நன்றியறிந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகின்றோம்"

"அதேனென்றால் உம்முடைய பரிசுத்த பாரமான திருச்சிலுவையைக் கொண்டு, உலகத்தை மீட்டு இரட்சித்தீர்"

தியானம் :

இயேசுவுக்குண்டான துன்பம், அதிகரித்துக் கொண்டேயிருந்தது. அதன் ஒரு நிகழ்ச்சியாக, சிலுவையில் அறைதல் நடைபெற்றது. சிலுவையில் அறையப்படும் ஆளின் அளவைப் பார்த்து, சிலுவை செய்யப்படுவதில்லை. எனவே அறையப்படும் போது, சிலுவையின் அளவுக்குத் தகுந்தபடி, கைகால்களை இழுத்து நீட்ட வேண்டும். அதுவே கொடுமை. ஆனால் அதற்குமேல், ஆணி அறைதல் நடந்தது.

உள்ளங்கைகளை மரத்திலே பதித்து வைத்து, பச்சை மரத்தில், ஆணி அடிப்பது போல் ஓங்கி அறைந்தார்கள். இரண்டு கால்களையும் பிணைத்து வைத்து, பாதங்களைத் துளைத்து ஆணி அடித்தார்கள். ஆணிகளின் முனையை வளைக்க, இயேசுவின் உடலோடு சிலுவையை கவிழ்த்து வைத்து அடித்தார்கள். ஆக, இந்த கொடுமையான சம்பவம், இயேசுவை கொல்லாமல் கொன்றது. உடலிலிருந்து உயிர் பிரியும், பொல்லாத நேரத்தை நோக்கி, இந்தப் பாடுகள் நடந்தன.

சிந்தனை:

என் இயேசுவே! பிறரை காயப்படுத்துகின்றன, என்னுடைய வார்த்தைகளும், என்னுடைய செயல்களும்.

எத்தனை முறை வேண்டுமென்றே பிறரை நான் கொடுமையாக காயப்படுத்தியிருக்கிறேன்.

என் உள்ளத்தின் பழி எவ்வளவு பெரிது என்றால், வாய்ப்பை உண்டாக்கி, என் பழி தீருமட்டும் பிறரை காயப்படுத்தியிருக்கிறேன்.

இயேசுவே என்னுடைய வைராக்கியம், என் பழி வாங்குதல்கள், எத்தனையோ பேரை சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறது.

இன்னும் அவர்கள் சிலுவையிலேயே தொங்கி நிற்கிறார்கள்;

என் பாவத்தை பொறுத்து, என்னை மன்னியும் தெய்வமே.

இயேசுவே, கரத்தால் நான் செய்த பாவம், உம்முடைய கரத்தில் ஆணிகளை துளைத்தது.

என் கால்களால் நான் செய்த பாவம், உம்முடைய கால்களில் ஆணிகளை துளைத்தது.

என் நெஞ்சத்தால், நான் செய்த பாவம், உம் இதயத்தை ஈட்டியதால் குத்தியது.

என் எண்ணங்களால், நான் செய்த பாவம், உம் தலையிலே முள்முடியே ஏற்றியது. என்னை மன்னியும் இயேசுவே.

“உங்கள் பாவங்கள், இயேசுவோடு சிலுவையில் அறையப்பட்டால், அவரோடு மகிமையில் உயிர் பெறுவீர்கள்”.

இயேசுவே! என் சரீரத்தின் பாவங்களும், என் மனத்தின் பாவங்களும், உம்முடைய சிலுவையோடு அறையப்பட வேண்டும் என்று எனக்கு கற்றுத் தருகிறீர்.

எனக்கு அன்றாடம் வருகின்ற சிலுவையை நான் அன்போடு ஏற்கும் போது, என் பாவங்களை சிலுவையில் அறைகிறேன்.

என் சரீரத்தின் பாடுகளை, நான் சந்தோஷமாய் ஏற்கும் போது, என் சரீரத்தின் பாவங்களை நான் சிலுவையில் அறைகிறேன்.

என் மனதுக்கு வரும் பாடுகளை சந்தோஷமாய் ஏற்கும்போது, என், அக, மன பாவங்களை நான் சிலுவையில் அறைகிறேன்.

நான் உம்மை சிலுவையிலறையும், இப்படி ஒரு தலத்தை மீண்டும் ஒரு முறை என் வாழ்க்கையில் உருவாக்க மாட்டேன் என்று வாக்களிக்கிறேன்.

யாராவது, என்னை சிலுவையில் அறைந்து என்னை பலியாக்கட்டும்.

அது அவனா, அவளா, அவரா, இவரா யாராக இருந்தாலென்ன?

பிறர் என் குற்றங்குறைகளை சுட்டிக்காட்ட முன் வரும் போது,

என் சுயத்திற்கு உண்டாகக் கூடிய அடியை என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால்,

இந்த பெரும் ஆணியை எங்கே நான் தாங்கி கொள்ள போகிறேன்.

இயேசுவே, என்னை திருத்தவும், என்னை மீட்கவும் என் குறைகள் சுட்டிக்காட்டப்படும், எல்லா குற்ற சந்தர்ப்பங்களிலும், அதை மகிழ்ச்சியோடு ஏற்று கொள்ள தீர்மானிக்கிறேன்.

எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் சுவாமி, எங்கள் பேரில் தயவாயிரும் (2)

மரித்த விசுவாசிகளின் ஆத்துமாக்கள் சர்வேசுரனுடைய இரக்கத்தால் நித்திய சமாதானத்தில் இளைப்பாறக் கடவது - ஆமென் இயேசு