ஜெப வாழ்வும் - நோன்பும்

செய்

    நோன்
  •    நோன்பு வேளையில் எண்ணெய் தேய்த்து முகத்தை கழுவுங்கள் - மத் 6:17.
  •    ஒருவருக்கொருவர் பாவ அறிக்கை செய்யுங்கள் - யாக் 5:16.
  •    கடவுளுக்கு அஞ்சி வாழுங்கள் - 1பேது 1:17.
செய்

செய்யாதே

  •    நோன்பு வேளையில் முகவாட்டத்தோடு இராதே – மத் 6:16.
செய்யாதே