ஜெப வாழ்வும் - வேதமும்

செய்

  •     வேத உபதேசங்களை பற்றிகொண்டு நிலையாயிருங்கள் - 2தெச 2:15.
  •    இறைவார்த்தையை கேட்பதோடல்லாமல், அதன்படி நடக்கிறவர்களாக இருங்கள் - யாக் 1:22.
  •    தேவ அறிவுரைக்கு செவிசாயுங்கள் - 2கொரி 13:11.
செய்

செய்யாதே

செய்யாதே