பெத்லகேமிலே இயேசு பிறந்தார்........
ஒரு விடுதலை அளிக்கின்ற......
இயேசு பிறக்க.....


இயேசு பிறக்க இடம் உண்டோ?
  • புத்தாயிரமே புத்தாண்டே.........
  • க்ளோறியா க்ளோறியா........
சின்னக் கண்ணன் இயேசுவுக்கு......
இந்த ஆண்டும்..........
சின்னக் குழந்தை.......