அகிலம் காக்கும் இறையரசே.....
தூய ஆவியே என் தேவனே.....
ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா.......
சகோதரா சகோதரி.....
  • நான் ஜெபிக்காத வேளை.......
  • இயேசு என் பக்கம்......
என்னோடு தேவன்......
கண்ணீரோடு விதைப்பவன்......
கிருபையே கிருபையே......