அகிலம் காக்கும் இறையரசே.....
தூய ஆவியே என் தேவனே.....
சகோதரா சகோதரி.....
கிருபையே கிருபையே......
  • ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா.......
  • நான் ஜெபிக்காத வேளை.......
இயேசு என் பக்கம்......
என்னோடு தேவன்......
கண்ணீரோடு விதைப்பவன்......