ஐந்தாவது வார்த்தை
“தாகமாயிருக்கிறேன்”… (யோவா 19:28)

Rev.Fr.R.John Joseph

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே !

இந்த ஐந்தாவது வார்த்தையை நாம் நான்கு தலைப்புகளின் கீழ் இங்கு தியானிப்போம்.

 1. தாகத்தின் பொது விளக்கம்

 2. வேதத்தில் தாகம்

 3. இயேசுவின் தாகம்

 4. நித்திய தாகம்


I. தாகத்தின் பொது விளக்கம்

 • ''தாகம்'' என்ற வார்த்தை ஏக்கம், தவிப்பு, எதிர்பார்ப்பு, ஆர்வம் போன்ற பல வார்த்தைகளில் தம் பொருளை வெளிப்படுத்துகின்றது.

 • இல்லாத ஒன்றை அடைவதற்கான ஒரு உள் உந்து சக்தியை, ''தாகம்'' என்று பொதுவாக கூறலாம்.

 • பொதுவாக சரீரத்துக்கு தேவையான தண்ணீருக்காக, சரீரத்தில் உண்டாகும் ஒரு சரீர உணர்ச்சியை ''தண்ணீருக்கான தாகம்'' என்கிறோம்.


 • மூன்று வகை தாகங்கள்

  1. தண்ணீருக்கான சரீர தாகம்

  2. இல்லாத ஒன்றை அடைய ஏங்கும் மன தாகம்

  3. ஆத்மாவுக்கு தேவையான ஆத்மீக தாகம்


  II. வேதத்தில் தாகம்

  வேதத்தில் பொதுவாக, இரண்டு வகை தாகங்களைப் பற்றி, சொல்லப்படுவதைப் பார்க்கிறோம்.

  1. சரீர தாகம்

  2. ஆத்மீக தாகம்

  இவற்றை பற்றி, சுருக்கமாக இங்கே காண்போம்.

  1. பழைய ஏற்பாட்டில், சரீர தாகம்

  1. பொது மக்களின் தாகம் :

  • வனாந்தரத்தில் தண்ணீர் இல்லாததால், மக்கள் மோசேக்கு எதிராக முறுமுறுத்தனர்.

  • "நீர் எங்களையும், எங்கள் பிள்ளைகளையும் ஆடுமாடுகளையும் தண்ணீர் தாகத்தினால் கொன்று போட, எகிப்திலிருந்து ஏன் கொண்டு வந்தீர்?" என்றார்கள் (யாத் 17:3).

  • இஸ்ரவேல் ஜனங்களின் துன்பத்தைப் பற்றி கூறும் போது, ஏசாயா இவவாறு கூறுவார்.

  • "அவர்கள் தாகத்தால் நாவறண்டு போகிறார்கள்" (ஏசா 5:13).

  • அதுபோலவே தேவன் தம் மக்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணும்போது, "அவர்கள் இனி தாகமடையார்" என்று கூறினார். (ஏசா 49:10).

  • மேலும் 2 நாள் 32:11, ஏசா 41:17, 48:21, 55:1, 2சாமு 17:29, சங் 107:5 ஆகிய இடங்களில் பொது மக்களின் சரீர தாகத்தைப்பற்றி பழைய ஏற்பாடு கூறுகிறது.


  2. தனி மனிதர்களின் சரீர தாகம் :

  • சிம்சோன் தன்னுடைய தாகத்தைப் பற்றி கூறும் போது, "இப்பொழுது நான் தாகத்தினால் செத்து, விருத்தசேதனமில்லாதவர்களின் கையிலே விழ வேண்டுமோ?" என்றார் (நியா 15:18).

  • சிசோரா, யாகேலை நோக்கி "குடிக்க எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் தா; நான் தாகமாயிருக்கிறேன்" என்றார் (நியா 4: 19).

  • தாவீது தன் தாகத்தைப் பற்றி கூறிய போது, "என் தாகத்துக்கு காடியை குடிக்கக் கொடுத்தார்கள்" என்றார் (சங் 69: 21).

  3. பூமியின் தாகம் :

  • மனிதனின் சரீர தாகத்தைப் பற்றி மட்டுமல்லாமல், பூமியின் தாகத்தையும் பழைய ஏற்பாடு கூறுகிறது.

  • ஏசாயா 35:7--ல், தாகமுற்ற நிலத்தை "வெட்டாந்தரை" என்றும், ஏசாயா 44:3 – ல் தாகமுற்ற நிலத்தை "வறண்ட நிலம்" என்றும் பைபிள் கூறுகிறது.

  4. உயிரினங்களின் தாகம் :

  • சங் 104: 11, "காட்டிலுள்ள கழுதைகளின் தாகத்தைப்" பற்றி கூறுகிறது.

  • சங் 50: 2, "நீரில் உள்ள மீன்களின் தாகத்தைப்" பற்றி கூறுகிறது.

  2. பழைய ஏற்பாட்டில் ஆத்மீக தாகம்

  • சங்கீதக்காரருக்குண்டான ஆத்மீகத் தாகத்தைப் பற்றி, அவர் தம்முடைய சங்கீதங்களில் குறிப்பிடுகின்றார்.

  • "என் ஆத்துமா ஜீவனுள்ள தேவன் மேலேயே தாகமாயிருக்கிறது" (சங் 42:2).

  • "என் ஆத்துமா உம்மேல் தாகமாயிருக்கிறது" (சங் 63:1).

  • "வறண்ட நிலத்தைப் போல், என் ஆத்துமா உம்மேல் தாகமாயிருக்கிறது" (சங் 143:6).

  3. புதிய ஏற்பாட்டில் சரீர தாகம்

  • சமாரியப் பெண்ணிடம், இயேசு கூறும் போது "இந்த தண்ணீரைக் குடிக்கிறவனுக்கு, மறுபடியும் தாகம் உண்டாகும்" என்றார் (யோவா 4: 13).

  • தீர்வை நாளுக்காக ஆயத்தமாக இருந்தவர்களைப் பார்த்து, "நான் தாகமாயிருந்தேன், என் தாகத்தைத் தீர்த்தீர்கள்" என்றார் (மத் 25: 35).

  • மேலும் சரீர தாகத்தைப் பற்றி, புதிய ஏற்பாட்டில் ரோமர் 12: 20, 1கொரி 4:11, 2கொரி 11:7, வெளி 7:16 ஆகிய வசனங்களில் பார்க்கிறோம்.

  4. புதிய ஏற்பாட்டில் ஆத்மீக தாகம்

  • சமாரியப் பெண்ணிடம், இயேசு கூறுகையில் "நான் கொடுக்கும் தண்ணீரைக் குடிக்கிறவனுக்கு ஒருபோதும் தாகம் உண்டாகாது" என்றார் (யோவா 4:1).

  • மேலும் "என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன், ஒருக்காலும் தாகமடையான்" என்று கூறினார் (யோவா 6: 35).

  • யோவா 7: 37--ல், ஆத்மீக தாகம் கொண்ட யாவரும், தன்னிடம் வர வேண்டுமென்று இயேசு அழைக்கிறார்.

  • மேலும், ஆத்மீகத் தாகத்தைப் பற்றி, புதிய ஏற்பாட்டில் வெளி 21:6, 22:17 ஆகிய வசனங்களில் பார்க்கிறோம்.

  III. இயேசுவின் தாகம்

  "தாகமாயிருக்கிறேன்" -- (யோவா 19: 28).

  பின்னணி:

  • முழு வசனம்: 'அதன் பின்பு எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்து, வேத வாக்கியம்

  • நிறைவேற்றுவதற்காக "தாகமாயிருக்கிறேன்" என்றார்'.

  • யோவா 19: 28 – ன் முழு வசனத்தையும் நாம் ஆராயும் போது, "தாகமாயிருக்கிறேன்" என்ற இயேசுவின் ஐந்தாவது வார்த்தை, மூன்று முக்கியமான வார்த்தைகளின் பின்னணியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம்.

  • "அதன் பின்பு"

  • "எல்லாம் முடிந்தது என்று அறிந்து"

  • "வேத வாக்கியம் நிறைவேற"


  1. அதன் பின்பு

  • இந்த "அதன் பின்பு" என்ற வார்த்தைக்கு முன்னால், இரண்டு முக்கியமான வசனங்கள் வருவதைப் பார்க்கிறோம். வசனங்கள் 26, 27.

  • இந்த இரண்டு வசனங்களும், இயேசுவினுடைய மீட்புப் பணியின் முக்கியமான இறுதிக்கட்டத்தைக் குறிப்பதாகவே இருந்தன.

  • இயேசுவுக்கு "தந்தை" --- "பிதாவானவர்".

  • இயேசுவுக்கு "தாய்" --- "மரியாள்"

  • பிதாவுக்கு செய்ய வேண்டிய "மீட்பின் கடமையை" இறுதியாக இயேசு கெத்சமெனியில்

  • "ஆமென்" சொல்லி ஆரம்பித்து (மத் 26:39), பாடுகளின் பாதையெங்கும் வலம் வந்து, மனித குலத்தின் பாடுகளையும், பாவங்களையும் "தாமே தூக்கிச் சுமந்து" கொல்கொத்தா வரையிலும் வந்தார்.

  • அங்கே பிதாவின் விருப்பமாகிய, "சிலுவையில் அறையப்படுதல்" நிறைவேறுகிறது.

  • தாய்க்கு செய்ய வேண்டிய "உலகக் கடமையை" இறுதியாக இயேசு, யோவான் 19: 26, 27.

  • வசனங்களில் நிறைவேற்றுகிறார்.

  • இந்த இரண்டு கடமைகளையும் "நிறைவேற்றிய பின்பு" என்பது தான், "அதன் பின்பு" என்பதன் பொருள்.


  2. எல்லாம் முடிந்தது என்று அறிந்து

  • அதாவது, இயேசு தன் பிதாவுக்கு செய்ய வேண்டிய "மீட்பின் கடமையையும்", தாய்க்குச் செய்ய வேண்டிய "உலகக் கடமையையும்" தாம் நிறைவேற்றி "முடித்து விட்டோம் என்று அறிந்து" -- என்று பொருள் கொள்ளலாம்.


  3. வேத வாக்கியம் நிறைவேற

  • சுவிசேஷம் முதலாவதாக யூதர்களுக்கு எழுதப்பட்டது.

  • யூதர்களின் திருமறை, பழைய ஏற்பாடு.

  • எனவே யூதர்களுக்கு இயேசுவைப் பற்றி கூறும் போது, "இயேசு தான் மெசியா" என்பதை பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து நிரூபிக்க வேண்டியது, சுவிசேஷர்களுடைய கடமையாக இருந்தது.

  • மெசியாவாகிய இயேசு, தம்முடைய "மீட்பின் பணியை", "வேத வாக்கியங்களின் படியே" செய்து முடித்தார் என்று கூறி ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியையும் விளக்கினர்.

  • அவ்வாறே இங்கும் சங் 69:21, 22:15 என்ற வேத வாக்கியங்கள் நிறைவேற இயேசு "தாகமாயிருக்கிறேன்" என்று கூறுவதாக யோவான் கூறுகிறார்.


  இந்த மூன்று வார்த்தைகளின் பின்னணியில் ஐந்தாவது வார்த்தை

  • "வேத வாக்கியங்களின் படி", மெசியாவுக்கு ஒரு "தாகம்" இருந்தது. சங் 69:28, 22:15 -ல் வரும் "தாகம்" தாவீதுக்குண்டான சரீர தாகம் என்றாலும்,

  • மெசியாவுக்குரிய "முன்னுரைத்தல்" மூலமாக, இந்த தாகம் மெசயாவின் "ஆத்மீக தாகமாக" மாறுகிறது.

  • எனவே மெசியாவுக்கு "ஒரு தாகம் உண்டு" என்பது, பழைய ஏற்பாட்டின் முன்னுரைத்தல் ஆகும்.

  • மேலும் மெசயா இந்த உலகுக்கு வருவதே, "உலகத்தை மீட்டு இரட்சிக்க" (1திமோ 1:15).

  • எனவே அந்த தாகம் "மீட்புக்கான - தாகமாக" நாம் கருத இடம் உண்டு.

  • மேலும் அந்த "மீட்பின் தாகத்தை" தீர்க்க, இயேசு மற்றொரு தாகமுற்றார் என்றும், புதிய ஏற்பாடு சுட்டிக்காட்டுகிறது (மத் 20:22, லூக் 12:50) – அது “பாடுகளின் தாகம்”.

  • பிதாவுக்கு செய்யும் கடமையாகிய, "பாடுகளின் தாகம்" தாய்க்கு செய்ய வேண்டிய

  • கடமையாகிய "அன்பின் தாகம்" "முடிந்தது" என்று காண்கிறோம்.

  • அதன் பிறகு, இயேசு தம்முடைய "நித்திய தாகத்தை", இந்த ஐந்தாம் வார்த்தை மூலமாக "தாகமாயிருக்கிறேன்" என்று வெளிப்படுத்தினார்.

  • இயேசு இரண்டு முறை தாகம் கொண்டார்.

  • முதன்முறை இயேசு தம் சீடர்களிடம், மத் 20:22-ல் வெளிப்படுத்திய "பாடுகளின் தாகம்".

  • பின்பு மத் 26:30-ல் இயேசு பிதாவிடம் வெளிப்படுத்திய "பாடுகளின் தாகம்".

  • முதன்முறை இயேசு வெளிப்படுத்திய இந்த இரண்டு பாடுகளின் தாகமும், யோவான 19:30-ன் படி, கல்வாரியில் நடந்து "முடிந்தது".

  • இரண்டாம்முறை - இயேசு தம் "பாடுகளின் தாகத்தை" மத் 19:28-ல் மீண்டும் வெளிப்படுத்தினார்.

  • இந்த இரண்டாம் முறை வெளிப்படுத்திய "தாகத்தை தான்", ஐந்தாவது வார்த்தையில் காண்கிறோம்.

  இயேசுவின் தாகமும் - பாடுகளும்

  தண்ணீரும் - குடித்தலும்:

  • "தாகம்" என்ற வார்த்தைக்குள் "தண்ணீர்", "குடிப்பது" என்ற இரண்டு வார்த்தைகளும்,

  • உள்ளடங்கி இருப்பதைக் காண்கிறோம்.

  • பொதுவாக எந்த தாகமும் "தண்ணீருக்காகவே" இருக்கும்.

  • அதுபோலவே, எந்த தாகமும் "குடிப்பதற்காகவே" இருக்கும்.

  • எனவே இயேசுவுக்குண்டான தாகத்திலும் தண்ணீரும், குடித்தலும் நிச்சயமாக உண்டு.

  • 'நான் குடிக்கும் பாத்திரத்தில் நீங்கள் குடிக்க முடியுமா?' (மத் 20:22) என்று இயேசு,

  • தம் சீடரிடம் கேட்டார்.

  • இங்கே பாத்திரம் என்பது "தண்ணீரைக்" குறிக்கும்.

  • அதுபோலவே "என் பிதாவே, இந்த பாத்திரம் நான் பானம் பண்ணினாலொழிய, இது என்னை விட்டு நீங்க கூடாதாகில் உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆகக்கடவது" (மத் 26:39).

  • இங்கு "பானம் பண்ணுதல்" என்றால் "குடித்தல்" என்று அர்த்தம்.

  • ஆக மத் 20:22, 26:39-ல் சொல்லப்படும் பானமும், பானம் பண்ணுதலும் "பாடுகளின்"

  • பானமும், பான பாத்திரமும் என்றே அறிகிறோம்.


  மீட்பின் தாகமும் -- பாடுகளின் தாகமும்

  • இயேசு எதற்காக இந்த பூமிக்கு வந்தார்? "பாவிகளை மீட்டு இரட்சிக்க" (1திமோ 1:15).

  • இயேசு எவ்வாறு பாவிகளை மீட்டு இரட்சித்தார் என்றால், "தன்னுடைய பாடுகளாலும்

  • மரணத்தாலுமே" (மத் 20:28).

  • எனவே இயேசு "உலக மீட்பு" என்ற தம்முடைய இலட்சியத்தை அடைய, "பாடுகள் -

  • மரணத்திற்காக" தாகித்தார்.

  • பொதுவாக தாகம் என்றால், ஒன்றை அடைவதற்கான ஒருவருடைய மன, சரீர "ஏக்கம்"

  • என்றும் கூறலாம்.

  • "மீட்பு" என்ற ஒரு பொருளை வாங்குவதற்காக, இயேசு கொடுக்க வேண்டிய விலை

  • "இரத்தம் சிந்துதல்" என்ற தன்னுடைய "பாடுகளும் மரணமும்" ஆகும் (எபி 9:22).

  • ஒருவர் தான் வாங்க வேண்டிய பொருளுக்காக தாகிப்பது போலவே, அந்த பொருளுக்குண்டான விலைக்காகவும் தாகிக்க வேண்டும்.

  • மனுக்குல இரட்சிப்புக்காக இயேசு எந்த அளவுக்கு தாகமுற்றாரோ, அந்த அளவுக்கு மீட்புக்கு

  • கொடுக்க வேண்டிய விலைக்காகவும் இயேசு தாகமுற்றார்.

  • அதுவே "பாடுகளின் தாகம்".


  உதாரணமாக :

  • ஒரு மகனுக்கு தன் தாயினுடைய நோய் எப்படியாவது தீர வேண்டுமே என்ற ஏக்கம் அல்லது தாகம் உண்டானது.

  • ஆனால் தாய்க்கு சிகிட்சை செய்ய பணம் வேண்டும்.

  • எனவே அந்த பணத்துக்காக அவன் ஏக்கமுற்றான்.

  • போதுமான பணம் உண்டாக்க வழி, "பாடுபட்டு உழைப்பது" ஒன்றே ஆகும்.

  • எனவே அவன் அதிகமாக பாடுபட்டு உழைக்கும் ஒரு வேலைக்காக ஏங்கினான்.

  • தன் தாயின் "நோய் நீங்குவது" என்ற தாகத்தை தீர்க்க, அவன் "கடின உழைப்பு" என்ற தாகத்தை அடைகிறான்.

  • இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்ததன் இறுதி குறிக்கோள் 'உலக மீட்பு'.

  • அதை அடைய வேண்டிய ஒரே வழி "இரத்தம் சிந்துதலும், மரணமுமே" (எபி 9:22).

  • எனவே இயேசு பாடுகளுக்காகவும், மரணத்திற்காகவும் தாகமுற்றார் என்றால் அதில் வியப்பொன்றுமில்லை.


  இரண்டு முறை தாகம்

  • "உலக மீட்புக்காக" இயேசு "பாடுபட" ஏற்கெனவே மத் 20: 22,28-ல் தாகமுற்றார்.

  • இந்த மீட்புக்கான பாடுகளும் மரணமும் என்ற இயேசுவின் முதல் தாகம், சிலுவையில் இயேசு உயிர்விடும் கடைசி நிமிடங்களில் யோவான் 19: 30 -- ல் நிவர்த்தியாகிறது-

  • ஆனால் இயேசுவினுடைய வருகையின் தாகமாகிய, உலக மீட்பை தன் பாடுகளின்

  • தாகத்தால் அவர் அடைந்து முடிக்கின்ற அதே நேரத்தில், இயேசு இரண்டாம் முறையாக

  • தாகமுற்றார் (யோவா 19: 28).

  • அதுவே சிலுவையின் ஐந்தாவது வார்த்தை.

  • இயேசுவினுடைய முதல் தாகம் முழுமையாகத் தீருகின்ற அதே வேளையில், அவர் தொடர்ந்து தாகப்படுவதில் நிச்சயமாக ஒரு கருத்து இருக்கத்தான் வேண்டும்.


  IV. நித்திய மீட்பும் நித்திய தாகமும்

  • இயேசு தம் சிலுவையின் பாடுகளாலும், மரணத்தாலும் ஒரு மீட்பின் சகாப்தத்தை ஆரம்பித்து வைத்தார்.

  • ஆனால் அந்த மீட்பின் பணி தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும் (ரோம 8:25).

  • மீட்பு பணியின் முடிவு என்பது உலகத்தின் முடிவு ஆகும்.

  • எனவே உலகின் கடைசி நாளில் பிறக்கின்ற கடைசி மனிதன் மீட்பை அடைவது வரையிலும், "மீட்பின் பணி" தொடர வேண்டும்.

  • இயேசுவுக்கு "மீட்பின் பணி" என்பது, அவருடைய பாடுகளும் மரணமுமே

  • எனவே இயேசு மரித்த பின்பும் மீட்பின் பணி தொடர்வது போலவே, அதை அடைவதற்கான பாடுகளின் பணியும் தொடர வேண்டும்.

  • மரித்த இயேசு, உலகம் முடிவு பரியந்தம் மனிதரோடு இருக்கிறார். எதற்காக? உலகின் கடைசி மனிதரையும் மீட்க.

  • எனவே இயேசுவினுடைய மீட்பின் தாகம் தொடர்வது போலவே, மரித்த பின்பும் அவருடைய பாடுகளின் தாகமும் தொடர்கிறது.


  1. திருச்சபையில் மீட்பின் தாகம்

  • இயேசு உலகில் தொடர்ந்து வாழ்வது, அவருடைய திருச்சபையில்.

  • இயேசுவின் திருச்சபை இயேசுவின் மீட்புக்கான தாகத்தை தொடர்கிறது.

  • இவ்வாறு மீட்புக்கு விலையான பாடுகளின் தாகத்தையும் திருச்சபை கொண்டுள்ளது.

  • ஐந்தாவது வார்த்தையில், இயேசுவுக்குண்டான தாகம் திருச்சபையில் தொடர்கிறது.

  • "இப்பொழுது நான் உங்கள் நிமித்தம் அனுபவிக்கின்ற பாடுகளில் சந்தோஷமடைந்து, கிறிஸ்துவினுடைய உபத்திரவங்களில் குறைவானதை அவருடைய சரீரமாகிய சபைக்காக, என் மாமிசத்திலே நிறைவேற்றுகிறேன்" (கொலோ 1:24).

  • "எப்படியாகிலும் சிலரையாவது இரட்சிக்கும்படிக்கு, நான் எல்லாருக்கும் எல்லாமானேன்".

  • (1கொரி 9: 19-22)

  • "கிறிஸ்து உங்களிடத்தில் உருவாகுமளவும், உங்களுக்காக மறுபடியும் நான் கர்ப்ப வேதனைப்படுகிறேன்" (கலா 4:19).

  • மேற்சொன்ன வசனங்களின்படி, மீட்பின் தாகத்தைக் கொண்ட திருச்சபை அதை அடைவதற்கான "பாடுகளின் தாகத்தையும்" கொண்டிருந்தது என்பது தெளிவாகிறது. இது சபைக்குரிய 'பாடுகளின் தாகம்'.

  • அதுபோலவே ஒவ்வொரு விசுவாசியிடத்திலும் மீட்பின் தாகம் இருப்பது போலவே, அதை

  • அடைவதற்கான "பாடுகளின் தாகமும்" இருக்க வேண்டும் என்று ஆதிசபை உபதேசிக்கிறது.

  • "கிறிஸ்துவுடனே கூட நாம் மகிமைப்படும்படிக்கு, அவருடனே கூட பாடுகள் பட வேண்டும்" (ரோம 8: 17).

  • "கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் போது நீங்கள் களிகூர்ந்து மகிழும் படியாக, அவருடைய பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளிகள் ஆனதால் சந்தோஷப்படுங்கள்" (1பேது 4:13).

  • "தேவன் மேல் பற்றுதலாயிருக்கிற மனசாட்சியினிமித்தம் ஒருவன் அநியாயமாய் பாடுபட்டு, உபத்திரவங்களை பொறுமையாய் சகித்தால் அதுவே பிரீதியாயிருக்கும்" (1பேது 2: 19).

  • "இதற்காகவே நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காக பாடுபட்டு, நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சுவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படி, உங்களுக்கு மாதிரியை பின்வைத்துப் போனார்" (1பேது 2:21).

  • இவ்வாறு மீட்புக்காக ஏக்கமுறும் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் அதை அடையும் வழியான, பாடுகளுக்காகவும் தாகமுற வேண்டும் என்று ஆதிசபை படிப்பித்தது.


  2. இரத்தசாட்சிகளும் பாடுகளின் தாகமும்

  • "இவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்திலிருந்து வந்தவர்கள். இவர்கள் தங்கள் அங்கிகளை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்திலேயே தோய்த்து வெளுத்தவர்கள்..... இவர்கள் இனி தாகமடைவதில்லை" (வெளி 7: 14,16).

  • இந்த வசனம் பரலோகத்தில் ஜீவிக்கின்ற பரிசுத்தவான்களைப் பற்றி, யோவானுக்கு

  • கொடுக்கப்பட்ட வெளிப்பாடு.

  • இதில் ஒரு பெரிய சத்தியம் அடங்கியிருக்கிறது.

  • ஒருவர் மீட்கப்பட்டு பரலோகத்தை அடைய, அவர் இவ்வுலகில் தமக்கு பாடுகளை ஏற்று, இவ்வாறு இயேசுவின் இரத்தத்தால் பரிசுத்தமடைய வேண்டும்.

  • இயேசுவுடைய "பாடுகளின் தாகத்தில்" பங்குபெற்றவர்களுக்கு, பரலோகத்தில் அவருடைய மகிமையில் பங்கு உண்டு.

  • யோவான் கூறும் பரலோகவாசிகளுக்கு இனி தாகமில்லை. காரணம் அவர்கள் இரத்தசாட்சிகளாகி, தங்கள் பாடுகளின் தாகத்தை தீர்த்துக் கொண்டார்கள்.

  • திருச்சபையில் தொடரும் இயேசுவின் தாகம் கல்வாரியில் ஐந்தாவது வார்த்தை மூலமாக, இயேசு வெளிப்படுத்திய"'பாடுகளின் தாகம்"

  • ஒவ்வொரு விசுவாசியிலும் திருச்சபையிலும் தொடர வேண்டிய "பாடுகளின் தாகமே".

  • ஆதியில் இந்த பாடுகளின் தாகமே, திருச்சபையினுடைய வளர்ச்சிக்கு அடிகோலியது.

  • திருச்சபை தன் மீட்பின் பணியை செய்த போது, விசுவாசிகளை பாடுகளில் தாகப்பட தூண்டியது.

  • பாடுகளின் மட்டில் வைக்கும் தாகத்தால் மாத்திரமே, சொர்க்க ராஜ்யத்தை அடைய முடியும் என்று உபதேசித்தது (அப 14:22).

  • எனவே தான், வேதகலாபனையின் காலத்தில் இரட்சிப்படைந்தவர்களின் கூட்டம்

  • வளர்ந்தோங்கியது.

  • "வேதசாட்சிகளின் இரத்தம்" - "விசுவாசத்தின் வித்து" ஆனது.

  • ஒரு இரத்தசாட்சியின் "பாடுகளுக்கான தாகம்" ஓராயிரம் இரத்தசாட்சிகளை உருவாக்கியது.

  • பேதுருவில் ஆரம்பித்து (அப 5:41), ஸ்தேவானில் தொடர்ந்து (அப 7:57, 60), உரோமை,

  • கிரேக்க பேரரசுகளையே கைப்பற்ற செய்த "பாடுகளின் தாகம்" என்ற ஐந்தாவது வார்த்தை, கடந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக அகில உலகத்தையே, மீட்பின் பாதைக்கு கட்டி இழுத்துச் செல்கிறது.

  • இன்று இந்த ஐந்தாவது வார்த்தையை தியானிக்கும் நாமும், பாடுகளை அருவருக்கத்தக்க ஒன்றாக கருதாமல், 1கொரி 1:18-ன் படி நமது மீட்புக்காக ஏற்றுக் கொள்வோம்.

  • இயேசுவைப்போல பாடுகளுக்காக தாகமுற்று, இயேசுவின் மகிமையில் பங்காளிகளாவோம். ஆமென்.